Statut Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Przyjęty uchwałą reprezentantów środowiska doktorantów uczelni medycznych
w dniu 4.11.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami

MISJĄ

Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych jest dbałość o poszanowanie praw doktorantów kształcących się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także stwarzanie dla nich możliwości rozwoju naukowego.

WIZJĄ

Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych jest ciesząca się powszechnym autorytetem organizacja reprezentującą interesy ogółu doktorantów kształcących się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, której stanowiska oraz podjęte działania będą pożądanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów administracji i ogółu społeczeństwa.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

1. Statut Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych określa jego cele, status członka, delegata a także statuuje jego organy i sposób ich wyboru oraz działania.
2. Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych zrzesza Samorządy Doktorantów Uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz innych jednostek prowadzących studia w obszarze nauk medycznych oraz innych jednostek prowadzących kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
3. Każdy Samorząd Doktorantów Uczelni zrzeszonej w Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych ma prawo zgłosić maksymalnie dwóch swoich delegatów do uczestniczenia w działalności Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.

§2

W niniejszym Statucie stosuje się następujące określenia i skróty:
1. Forum – Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.
2. Statut – Statut Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.
3. Samorząd – Samorząd Doktorantów w jednostce prowadzącej kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zrzeszonej
w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Obowiązek zrzeszenia
w KRAUM nie dotyczy instytutów Polskiej Akademii nauk.
4. KRAUM – Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
5. Członek – Samorząd Doktorantów w jednostce prowadzącej kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zrzeszonej w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, który przystąpiło Forum.  Obowiązek zrzeszenia w KRAUM nie dotyczy instytutów Polskiej Akademii nauk.
6. Delegat – doktorant kształcący się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uprawniony do reprezentowania Członka.
7. Obserwator- doktorant wydelegowany przez Członka z głosem doradczym.
8. Rada – organ uchwałodawczy Forum tworzony przez wszystkich delegatów.
9. Przewodniczący – Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.
10. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.
11. Komisja Skrutacyjna – organ powoływany do przeprowadzania głosowań podczas Zjazdów Rady.
12. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu, liczba głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
13. Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.

§3

1. Działalność na rzecz Forum na charakter dobrowolny.
2. Forum powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i działalność

§4

1. Forum jest inicjatywą mającą na celu:
a. reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych,
b. wymianę informacji i doświadczeń,
c. realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych,
d. podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi i studenckimi,
e. rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni medycznych,
f. wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów uczelni medycznych,
g. występowanie z propozycjami projektów aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej,
h. propagowanie interesów oraz ochrona praw doktorantów uczelni medycznych,
i. współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
j. współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów uczelni medycznych,
k. budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowisk akademickich,
l. propagowanie interdyscyplinarności projektów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach prac doktorskich.

§5

1. Forum realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację przedsięwzięć zgodnych z celami Forum,
b. wsparcie organizacji przedsięwzięć organizowanych przez członków Forum i Samorządy,
c. współpracę z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce jak i władzy samorządowej,
d. współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
e. zlecanie wykonania opinii, opracowań, ekspertyz, organizację zespołów doradczych.

Rozdział III
Członkowie i delegaci

§6

1. Członkami Forum są zrzeszone Samorządy.
2. Każdy Samorząd chcący aplikować do Forum powinien do Przewodniczącego Forum złożyć pisemne oświadczenie o tejże chęci aplikacji, potwierdzony imieniem, nazwiskiem i podpisem władz właściwego Samorządu Doktorantów.
3. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Rada w trakcie najbliższego zjazdu zwyczajnego w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
4. Każdy Członek ma prawo wskazać maksymalnie dwóch swoich delegatów najpóźniej w dniu Zjazdu lub głosowania drogą elektroniczną.
5. Kadencja delegata trwa do momentu odwołania przez członka.

§7

1. Delegat posiada prawo:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Forum,
b. uczestniczenia w pracach Forum i jego statutowych organów,
c. zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działań Forum,
d. dostępu do dokumentacji i aktów prawnych Forum oraz informacji o działalności Forum.

§8

1. Do obowiązków delegata należy:
a. aktywne uczestnictwo w działalności Forum,
b. uczestnictwo w zjazdach Forum,
c. przestrzeganie postanowień Statutu i stosowanie się do uchwał Forum,
d. wspieranie Forum i jego organów w zakresie realizacji działań statutowych,
e. dbanie o dobre imię Forum i środowiska doktorantów uczelni medycznych.

Rozdział IV
Organy

§9

1. Organem kolegialnym Forum jest Rada.
2. Organami jednoosobowymi są:
a. Przewodniczący,
b. I Wiceprzewodniczący i II Wiceprzewodniczący.
3. Organy wymienione w pkt.2 a i b tworzą Zarząd.

Rozdział V
Rada

§10

1. Delegaci tworzą Radę.
2. Rada jest organem uchwałodawczym Forum.

§11

1. Do kompetencji Rady należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Forum,
b. uchwalanie i zmiana Statutu,
c. uchwalanie założeń programowych i wytyczanie kierunku działań Forum,
d. wybór Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących,
e. powoływanie komisji stałych oraz doraźnych,
f. zatwierdzanie sprawozdań organów Forum oraz komisji, o których mowa w §11 ust. 1 pkt. e,
g. udzielanie absolutorium organom Forum,
h. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§12

1. Decyzje i uchwały Rady zapadają w obecności co najmniej połowy delegatów:
a. w sprawach osobowych bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym,
b. w pozostałych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§13

1. Zjazdy odbywają się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zjazdy w trybie zwyczajnym odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
3. Zjazdy zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Forum przed zjazdem:
a. informuje o terminie i miejscu zjazdu, najpóźniej w 28 dniu przed dniem rozpoczęcia zjazdu,
b. informuje o porządku obrad, najpóźniej w 7 dniu przed dniem rozpoczęcia zjazdu.
5. Zjazdy nadzwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego na wniosek co najmniej 1/2 Delegatów, w ciągu 28 dni od dnia doręczenia wniosku Przewodniczącemu.
6. Terminy, o których mowa w ust. 4 nie obowiązują w przypadku zwołania zjazdu nadzwyczajnego.

§14

1. Zjazd Rady prowadzi Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący.
2. Na początku każdego zjazdu powoływany jest protokolant spośród uczestników zjazdu, który odpowiada za przygotowanie protokołu ze zjazdu oraz treści podjętych na nim uchwał. Przekazanie wymienionych dokumentów w formie elektronicznej do Przewodniczącego Forum musi nastąpić nie później niż 30 dni kalendarzowych od zjazdu. Protokół zatwierdza Przewodniczący zjazdu.
3. Prowadzący zjazd dba o porządek obrad, udziela głosu uczestnikom, decyduje o czasie trwania wypowiedzi.
4. Prowadzący zjazd ma prawo nie udzielić głosu delegatowi oraz przerwać wystąpienie niezwiązane z porządkiem obrad.

§15

1. Głosowania Rady mogą odbyć się drogą elektroniczną.
2. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego, z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej podanych przez delegatów.
3. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia głosowania odbywającego się drogą elektroniczną uznaje się, że w zakresie uchwał delegat nie bierze udziału w głosowaniu.
4. Głosowania odbywające się drogą elektroniczna może zostać zwołane z minimalnym trzydniowym wyprzedzenie.

Rozdział VI
Przewodniczący

§16

1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Forum.
2. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.

§17

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
b. zwoływanie i przewodniczenie zjazdom Rady,
c. wykonywanie uchwał Rady,
d. przedstawianie Radzie podczas zebrań sprawozdania z dotychczasowej działalności Forum,
e. podejmowanie decyzji w sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego działania; ww. decyzja wymaga uchwalenia przez Radę w ciągu 14 dni pod rygorem nieważności.

Rozdział VII
Wiceprzewodniczący

§18

1. Kadencja Wiceprzewodniczących trwa jeden rok.
2. Do kompetencji I Wiceprzewodniczącego należy:
a. zastępowanie Przewodniczącego pod jego nieobecność lub niemożność wykonywania przez niego obowiązków,
b. inne zadania zlecone przez Przewodniczącego związane z działalnością Forum.
3. Do kompetencji II Wiceprzewodniczącego należy:
a. zastępowanie I Wiceprzewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania powierzonych zadań,
b. inne zadania zlecone przez Przewodniczącego związane z działalnością Forum.

Rozdział VIII
Przepisy wyborcze

§19

1. Zjazd wyborczy odbywa się w drugim kwartale roku kalendarzowego. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia.
2. Organy, o których mowa w §9 ust. 2 wybierane są przez Radę podczas zjazdu wyborczego.
3. Kandydaci do organów jednoosobowych, o których mowa w §9 ust. 2a zgłaszają swoją kandydaturę na 14 dni przed zjazdem wyborczym. Zgłoszenia w formie mailowej z załączonym programem wyborczym przesyłane są na adres: . Na tydzień przed zjazdem wyborczym aktualny Przewodniczący Forum przekazuje delegatom listę potencjalnych kandydatów wraz z ich programami wyborczymi.

§20

1. Wybory do organów jednoosobowych przeprowadzane są według następujących zasad:
a. czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy delegaci;
b. każdemu delegatowi przysługuje jeden głos;
c. umieszczenie na liście kandydata na Przewodniczącego wymaga zgłoszenia przed zjazdem wyborczym. Umieszczenie na liście kandydata na Wiceprzewodniczącego wymaga zgłoszenia w czasie zjazdu wyborczego w obecności osób uprawnionych do głosowania;
d. Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania w trakcie trwania zjazdu wyborczego.
e. z każdego zjazdu wyborczego sporządza się protokół, który podpisują: sporządzający protokół i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Rozdział IX
Wygaśnięcie mandatu

§21

1. Mandat delegata organu, o którym mowa w §9 ust. 1 wygasa w przypadku:
a. rezygnacji z funkcji,
b. odwołania z funkcji przez władze właściwego Członka,
c. wniosku Zarządu Forum o odwołaniu z funkcji delegata na podstawie niewywiązywania się z obowiązków wymienionych w §9 zatwierdzonego przez właściwego Członka,
d. utraty statusu doktoranta,
e. stałej niezdolności do wykonywania funkcji.
2. Mandat organów, o których mowa w §9 ust. 2 wygasa w przypadku:
a. rezygnacji z funkcji,
b. odwołania z funkcji przez Radę,
c. nieudzielenia absolutorium przez Radę,
d. utraty statusu doktoranta,
e. stałej niezdolności do wykonywania funkcji.

§22

Wnioski wymienione w §21 ust. 1 a, b i c oraz §21 ust. 2 a wymagają formy pisemnej.

§23

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata właściwy Członek zobowiązany jest do wyznaczenia następcy.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu organów, o których mowa w §9 ust. 2 przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu, o którym mowa w §9 ust. 2a:
a. I Wiceprzewodniczący w terminie do 28 dni od dnia wygaśnięcia mandatu zwołuje i przewodniczy nadzwyczajnemu zjazdowi Rady,
b. do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jego funkcje pełni I Wiceprzewodniczący.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu organów, o których mowa w §9 ust. 2b Przewodniczący przejmuje ich kompetencje do momentu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§24

1. Odwołanie przez Radę z funkcji organu jednoosobowego Forum może nastąpić podczas zjazdu Rady.
2. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym, większością bezwzględną, na wniosek 1/2 liczby wszystkich delegatów.
3. Odwołanie jest skuteczne, gdy na tym samym zjeździe Rada dokona wyboru następcy odwołanego organu.

Rozdział X
Komisja Skrutacyjna

§25

1. Komisja Skrutacyjna powoływana jest w przypadku potrzeby przeprowadzenia głosowania podczas zjazdu Rady.
2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 3 członków powoływanych spośród osób obecnych na danym posiedzeniu.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
5. Członkostwa w Komisji Skrutacyjnej nie można łączyć z kandydowaniem do innych organów Forum.

§26

1. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy:
a. zarządzenie i przeprowadzenie głosowań,
b. stwierdzanie ważności wyborów do jednoosobowych organów Forum i przeprowadzanie nowych wyborów w razie stwierdzenia nieważności poprzednich.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§27

Forum może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów wszystkich delegatów należących do Rady.

§28

1. Wystąpienie Członka z Forum może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie przekazane Przewodniczącemu przez delegata będącego przedstawicielem danego Samorządu, potwierdzone imieniem, nazwiskiem i podpisem władz właściwego Samorządu.
2. Wystąpienie z Forum następuje z chwilą przekazania oświadczenia Przewodniczącemu.
3. Członek Forum może zostać usunięty w przypadku rażącego naruszenia Statutu. Usunięcie następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek 2/3 delegatów, bezwzględną większością głosów.

§29

Zmiana lub uchwalenie nowego Statutu Forum może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Radę większością 2/3 głosów obecnych na zjeździe delegatów.

§30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Rada.

§31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.